آلبوم جدید و بسیار زیبای J Band به نام آهن پرست . با کیفیت OGG + MP3

[ wWw . Persian 2 Club . inFo ]  

                                                                               MP3 / 128                                            

                                                                             آهن پرست

                                                                            شب عشق

                                                                          عاشورای سرخ

                                                                                اشتباه

                                                                                  پارتی

                                                                                                  OGG / Zip File

                                                                                                       آهن پرست

                                                                                                  شب عشق

                                                                                                   عاشورای سرخ

                                                                                                          اشتباه

                                                                                                      پارتی

              MP3 / 128                                            

                                                                             آهن پرست

                                                                            شب عشق

                                                                          عاشورای سرخ

                                                                                اشتباه

                                                                                  پارتی

                                                                                                  OGG / Zip File

                                                                                                       آهن پرست

                                                                                                  شب عشق

                                                                                                   عاشورای سرخ

                                                                                                          اشتباه

                                                                                                      پارتی